جریان آب

جریان آب

جریان آب

آب تشکیل شده از دو گاز هیدروژن و اکسیژن به نسبت دو ملکول هیدروژن و یک ملکول اکسیژن (H2O). در سیستم انگلیسی آب در فشار جو در دمای ۲۱۲ درجه فارنهایت به جوش می آید و در دمای ۳۲ درجه فارنهایت یخ میزند. بیشترین وزن مخصوص در دمای ۳۹٫۱ درجه فارنهایت به ازای هر فوت مکعب ۶۲٫۴۲۵ پوند(LP) میباشد. (یک پوند=۴۵۳٫۵g  گرم) .درسیستم متریک آب تحت فشار جو در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد بجوش می آید. و در دمای صفر درجه سانتی گراد یخ میزند. وزن مخصوص یک لیتر آب یک کیلوگرم است. در حالیکه یک لیتر یک دسیمتر مکعب میباشد. در سیستم متریک فشار برحسب پاسگال (Pa) که معادل یک نیوتن بر مترمربع است. در دماهای بالاتر فشار کمی افت میکند. فشارپذیری آب محدود است. این محدودیت به حدی است که در عمق یک مایلی (یک مایل=۱۶۰۹٫۳۴ متر) وزن یک فوت مکعب آب که در سطح ۶۲٫۴۲۵ پوند بود فقط نیم پوند بیشتر است. حاصل تمام فرمولهایی که برای اندازه گیری مقدار جریان آب از یک مجرای در زمان داده شده بکار گرفته میشوند, تقریبی بوده. فرمول زیر مقدار جریان در یک شبکه با شرایط عادی را با %۵ تا %۱۰ تقریب نشان می دهد

                                                                                                                                                                                                                      مقدار تقریبی سرعت (فوت برثانیه)  =  V

 ضریب استخراج شده ازتابلوی زیر  =  C

قطرلوله(برحسب فوت)         =  D

  هد لوله(برحسب فوت)    =  h

 طول لوله(برحسب فوت)   = L

 

C  جدول مقدار ضریب

مثال: یک شبکه انتقال به طول یک مایل و قطر ۱۲ اینچ آب را با هد ۱۰۰ فوت تخلیه میکند.سرعت و مقدار آب تخلیه شده را در ثانیه محاسبه کنید با استفاده از جدول فوق مقدارضریب برای لوله ای با قطر ۱۲ اینچ(یک فوت)۴۸ میباشد

برای محاسبه حجم آب تخلیه شده در ثانیه برحسب فوت مکعب کافیست سرعت بدست آمده فوق را در سطح لوله(فوت مربع) ضرب نمایید

( فوت مکعب بر ثانیه )   ۵٫۱۶ = ۶٫۵۷ * ۰٫۷۸۵۴

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

شرکت ویستا All of the material and spiritual rights of this web site are reserved by the forging company with the name “Forging”. | www.ahangary.com ©۲۰۱۸

Call Now